EBTS Icon VAT Rules

EN - GENERAL SALES CONDITIONS

ART. 1 – Our tenders always occur without commitment from our party. Orders are as a rule executed according to their reception and at the rates valid on the day of delivery.

ART. 2 – Withholding the explicit stipulations we do not provide any damages for delays in supply. The unforeseen coincides and acts of God are reserved in our interest and, in that case, give us the right to either breach the sale, without neither fostering, nor prior cancellation, or to suspend the execution of the sale. Considered to be acts of God are: war, riot, fire, explosions, and interruptions in transport, labour strike and accidental halts of manufacturing at our suppliers or in our own sites and all other forms of circumstances occurring beyond our will.

ART. 3 – The goods are shipped and transported at the purchaser’s risk.

ART. 4 – It has been agreed explicitly that all our sales occur exclusively at purchaser’s and manufacturer’s risk, without any possible responsibility of our way in case of flaws and hidden flaws.

ART. 5 – Each claim concerning hidden flaws will be investigated by the authorized services of our manufacturers. If they were to note a manufacturing error or flaw, we will only replace or repair the faulty goods, provided payment occurs by the purchaser of the matching user’s value and without this repair or replacement leading to damages.

ART. 6 – As long as the goods have not been paid for, they will remain our property and we reserve the right to keep them in possession or reclaim them, the latter with the reservation of compensation due to damages or wear.

ART. 7 – As mutual guaranty and commitment to swift disagreement settlement through arbitration, the B.A.I. (Belgian Arbitration Institution) is entrusted with the appointment of referees who shall be authorized to settle each disagreement definitely, conform their working regulation, which can be obtained without charges at the B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 at 8200 Bruges (phone: +32 50 323595 and fax: +32 50 456074). This clause forms an integral part of the sales conditions and replaces all conflicting authorizing clauses, including the ones cited on reverse.

ART. 8 – Registration costs will always be at the expense of the party causing this formality.

ART. 9 – We cannot be held liable for the timely offer of effects which we, as an exception, would have accepted as payment. We are never held to either have these effects be protested or to publicise these protests, nor notifying the party of interest of faulty payment.

ART. 10 – The debt comparison between the sums we would be due and those due to us, can be claimed by us at all times. The debtor can never claim the debt comparison considering the debts we owe him and those which he owes us.

ART. 11 – Without prejudice to article 7, in case of non-payment of an invoice on its date of payment or in case purchaser of whatever agreement does not comply, all due amounts, even those relating to other agreements, can be claimed legally and we are entitled to claim the annulment, by registered mail, of all other existing agreements at purchaser’s expense. As in the case of cancellation of the sale by purchaser, the latter will then have to settle a fixed, unreducible damage of the amount of minimal 10% (safe the proof of higher damage) of the value of the order. The expenses of protest and required transport are not included and will be charged separately. Without prejudice to article 4 and 5, purchaser is entitled to a compensation according general law in case of under achievement of selling party.

ART. 12 – Through the deed of his order, purchaser explicitly acknowledges complying with above-cited agreements and he is committed to not refer to purchase conditions as noted on his order forms, letters, and so on… The Corporation never refers to the general purchase conditions of the purchaser, unless explicitly and definitely accepted by us; they will be viewed as void and non-existent with respect to the Corporation. 

 

NL - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ART. 1 - Onze offerten geschieden steeds zonder verbintenis van onzentwege. De bestelling en worden in de regel uitgevoerd in volgorde van hun ontvangst en aan de prijzen in voege op de dag der levering.

ART. 2 - De uitdrukkelijke bepalingen uitgezonderd staan wij geen schadevergoeding toe voor vertraging in levering. De onvoorziene toevallen en die van overmacht zijn in ons voordeel voorbehouden en geven ons gebeurlijk, het recht hetzij de koop te verbreken, zonder pleegvorm, noch vooropzeg, hetzij er de uitvoering van te schorsen. Worden namelijk beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog, oproer, branden, ontploffingen, onderbrekingen in het vervoer, werkstakingen en toevallige stilstanden der fabricering bij onze leveranciers zo bij ons en alle andere van onze wil onafhankelijke omstandigheden. 

ART. 3 - De goederen worden verzonden en reizen op risico van de koper.

ART. 4 - Het is nadrukkelijk overeengekomen dat al onze verkopen exclusief voor rekening en risico van de koper en van de fabrikant geschieden zonder dat onze verantwoordelijkheid daarin betrokken worden kan in geval van gebrek en verborgen gebreken.

ART. 5 - Elke reclamatie voor verborgen gebreken wordt onderzocht door de bevoegde diensten van onze fabrikanten. Indien deze een fabricagefout of gebrek zouden vaststellen zullen wij enkel de defecte goederen vervangen of herstellen mits betaling door de koper der overeenstemmende gebruikswaarde en zonder dat die herstelling of vervanging recht geven op schadevergoeding. 

ART. 6 - Zolang de goederen niet betaald zijn, blijven zij onze eigendom en behouden wij ons het recht voor deze in bezit te houden of terug te nemen, dit laatste met voorbehoud voor het vorderen van een vergoeding wegens beschadigingen of slijtage.

ART. 7 - Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitage, is de B.A.I. (Belgische Arbitage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsregelement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel.050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.

ART. 8 - De registratiekosten zullen immer ten laste zijn van de partij die deze formaliteit genoodzaakt heeft.

ART. 9 - Wij staan niet in voor tijdige aanbieding van handelseffecten welke wij, bij wijze van uitzondering, in betaling zouden aanvaard hebben. Wij zijn nooit verplicht hetzij die effecten te laten protesteren, hetzij de protesten kenbaar te maken, hetzij binnen de wettelijke termijnen een verbaal in te dienen noch de belanghebbende te verwittigen van de wanbetaling.

ART. 10 - De schuldvergelijking tussen de sommen die wij zouden schuldig zijn en diegene welke men ons zou verschuldigd zijn, mag door ons ten alle tijde opgeworpen worden. De schuldenaar mag nooit de schuldvergelijking inroepen tegenover de schulden die wij hem schuldig zijn en diegene welke hij ons verschuldigd is.

ART. 11 - Onverminderd artikel 7, worden ingeval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag of het niet nakomen door de koper van gelijk welke verbintenis, alle verschuldigde bedragen, zelfs op andere verhandelingen, van rechtswege opeisbaar en zijn wij gerechtigd om bij aangetekend schrijven de verbreking van alle nog bestaande overeenkomsten te betekenen lastens de koper. Net als ingeval van annulatie van de verkoop door de koper zal deze in dat geval een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. minimaal 10% (met voorbehoud voor het bewijs van een hogere schade) van de waarde van de bestelling. De kosten van protest en gebeurlijk transport zijn hier niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Onverminderd artikel 4 en 5 is de koper ingeval van wanprestatie in hoofde van de verkoper gerechtigd op een vergoeding naar gemeen recht.

ART. 12 - Door het feit van zijn bestelling, erkent de koper uitdrukkelijk zich aan de hierboven aangestipte algemene voorwaarden te onderwerpen en verbindt hij er zich toe de aankoop-voorwaarden niet in te roepen, welke op zijn be-stelbons, brieven, enz.... zouden staan. De Vennootschap neemt nooit de algemene aankoopvoorwaarden van de koper in acht, tenzij deze uitdrukkelijk en beslist door ons aangenomen worden, zullen zij als nietig en niet be-staande tegenover de Vennootschap beschouwd worden

 

FR - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ART. 1 – Nos offres se font toujours sans engagement de notre part. En règle générale, les commandes sont exécutées dans l’ordre de leur réception et aux prix en vigueur au jour de la livraison.

ART. 2 – Sauf dispositions explicites, nous n’accordons pas d’indemnité pour les retards de livraison. Les cas fortuits et de force majeure sont réservés à notre avantage et nous donnent éventuellement le droit soit de résilier la vente sans formalité ni préavis, soit d’en suspendre l’exécution. Sont notamment considérés comme cas de force majeure les actes de guerre, révoltes, incendies, explosions, interruptions dans le transport, grèves et arrêts fortuits de fabrication tant chez nos fournisseurs que chez nous et toutes autres circonstances indépendantes de notre volonté.

ART. 3 – Les marchandises sont expédiées et voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

ART. 4 – Il est explicitement convenu que toutes nos ventes se font exclusivement pour compte et aux risques et périls de l’acheteur et du fabricant, sans que notre responsabilité puisse être engagée en cas de défaut et de vices cachés.

ART. 5 – Toute réclamation pour vices cachés sera examinée par les services compétents de nos fabricants. Si ceux-ci devaient constater un vice de fabrication ou un défaut, notre responsabilité se limitera au remplacement ou à la réparation des marchandises défectueuses, moyennant paiement par l’acheteur de la valeur d’utilisation correspondante et sans que cette réparation ou ce remplacement puisse donner droit à une indemnité quelconque.

ART. 6 – Tant que les marchandises ne sont pas payées, celles-ci restent notre propriété et nous nous réservons le droit de les garder en notre possession ou de les reprendre, sous réserve dans ce dernier cas de réclamer une indemnité pour dégradations ou usure.

ART. 7 - A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, l’IBA (Institution Belge d’Arbitrage) est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à l’I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges  (tél. +32 50 323595 et fax +32 50 456074).  La présente clause fait partie intégrante des conditions de vente et remplace toutes clauses de compétence contraires, celles reprises au verso incluses.

ART. 8 – Les frais d’enregistrement seront toujours à charge de la partie ayant diligenté cette formalité.

ART. 9 – Nous ne répondons pas de la présentation en temps utile d’effets de commerce que nous aurions accepté en paiement à titre exceptionnel. Nous ne sommes jamais tenus soit de faire protester ces effets, soit de notifier les protêts, soit d’introduire un recours dans les délais légaux ou d’avertir l’intéressé du défaut de paiement.

ART. 10 – Il nous sera en tout temps loisible de soulever la compensation entre les sommes dont nous serions redevables et celles qui nous seraient dues. Le débiteur ne pourra jamais invoquer la compensation entre les dettes dont nous lui serions redevables et celles dont il nous serait redevable.

ART. 11 – Sans préjudice de l’article 7, en cas de non-paiement d’une facture à l’échéance ou d’inexécution par l’acheteur d’une obligation quelconque, tous les montants dus, même sur d’autres transactions, deviendront exigibles de plein droit, et nous serons en droit de signifier, à charge de l’acheteur, la résiliation de toutes conventions encore existantes, et ce par lettre recommandée. Tout comme en cas d’annulation de la vente par l’acheteur, ce dernier sera dans ce cas redevable d’une indemnité forfaitaire irréductible à concurrence de 10% de la valeur de la commande au minimum (sous réserve d’établir un dommage plus important), en ce non compris les frais de protêt et de transport éventuel qui seront mis en compte séparément. Sans préjudice des articles 4 et 5, en cas d’inexécution dans le chef du vendeur, l’acheteur aura droit à une indemnité de droit commun.

ART. 12 – Par le simple fait de sa commande, l’acheteur reconnaît explicitement l’autorité des conditions ci-dessus énoncées et s’engage à ne pas invoquer les conditions d’achat qui seraient éventuellement reproduites sur ses bons de commande, lettres, etc… La Société ne prendra jamais en considération les conditions générales d’achat de l’acheteur. A moins que nous les acceptions explicitement et de manière absolue, celles-ci seront considérées comme nulles et inexistantes envers la Société.

 

DE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

ART. 1 – Unsere Angebote erfolgen stets ohne Verpflichtung unsererseits. Die Bestellungen werden in der Regel in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, und zwar zu den Preisen, die am Tage der Lieferung gelten.

ART. 2 – Abgesehen von ausdrücklichen diesbezüglichen Bestimmungen übernehmen wir keinen Schadensersatz für Lieferverzögerungen. Unvorhergesehene Ereignisse und höhere Gewalt begründen zu unseren Gunsten gegebenenfalls das Recht, entweder den Kauf rückgängig zu machen, und zwar ohne Einhaltung irgendeiner Formalität oder Vorankündigung, oder die Erfüllung auszusetzen. Als höhere Gewalt gelten folgende Fälle: Krieg, Aufruhr, Brände, Explosionen, Transportunterbrechungen, Streiks und zufällige Stillstände in der Herstellung bei unseren Lieferanten wie auch bei uns sowie alle anderen Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben.

ART. 3 – Die Waren werden auf Risiko des Käufers versandt und befördert.

ART. 4 – Es wurde ausdrücklich vereinbart, dass alle unsere Verkäufe ausschließlich auf Rechnung und Risiko des Käufers und des Herstellers erfolgen, ohne dass wir im Falle von Mängeln und verborgenen Fehlern eine Verantwortung dafür übernehmen müssen.

ART. 5 – Jede Reklamation im Zusammenhang mit verborgenen Mängeln wird von den zuständigen Abteilungen unserer Hersteller überprüft. Falls diese Abteilungen einen Herstellungsfehler oder einen Herstellungsmangel feststellen sollten, werden wir ausschließlich die defekten Waren ersetzen oder reparieren, vorausgesetzt der Käufer zahlt den entsprechenden Nutzungswert, und ohne dass die Reparatur oder der Ersatz Anspruch auf Schadensersatz begründen würden.

ART. 6 – Solange die Waren nicht bezahlt sind, bleiben sie unser Eigentum, und wir behalten uns das Recht vor, diese zu behalten oder zurückzunehmen, Letzteres unter dem Vorbehalt der Beanspruchung von Schadensersatz aufgrund von Beschädigungen oder Verschleiß.

ART. 7 – Als wechselseitige Garantie und Verpflichtung zur raschen Beilegung von Streitfällen wird das B.A.I. (Belgisches Institut für Schiedsgerichtswesen) mit der Einsetzung von Schiedsleuten betraut, die das Recht haben, jeden Streitfall endgültig nach ihrer Geschäftsordnung  beizulegen. Diese Geschäftsordnung ist kostenlos beim B.A.I. erhältlich, und zwar unter der Adresse Lieven Bauwensstraat 20 in 8200 Brügge (Telefon + 32 50 323595 und Fax + 32 50 456074). Diese Klausel ist integraler Bestandteil der Verkaufsbedingungen und tritt an die Stelle aller entgegenstehenden Berechtigungsklauseln, auch der, die auf der Rückseite aufgeführt sind.

ART. 8 – Die Registrierungskosten gehen grundsätzlich zulasten der Partei, die dafür verantwortlich ist, dass diese Formalität erforderlich ist.

ART. 9 – Wir garantieren nicht das rechtzeitige Angebot von Handelspapieren, die wir – ausnahmsweise – zur Zahlung akzeptiert haben sollten. Wir sind niemals verpflichtet, diese Handelspapiere zu Protest gehen zu lassen oder diese Tatsache mitzuteilen oder aber innerhalb der gesetzlichen Fristen ein Protokoll vorzulegen oder den Betroffenen über die Zahlungsverzögerung zu informieren.

ART. 10 – Die Aufrechnung von Beträgen, die wir schulden sollten, mit denen, die man uns schuldet, kann von uns jederzeit zur Diskussion  gestellt werden. Der Schuldner hat keinen Anspruch auf Aufrechnung der Verbindlichkeiten, die wir ihm gegenüber haben, mit den Verbindlichkeiten, die er uns gegenüber hat.

ART. 11 – Ungeachtet der Bestimmungen in Artikel 7 werden im Falle einer unterlassenen Zahlung einer Rechnung am Fälligkeitstag oder dann, wenn der Käufer irgendeine Verpflichtung seinerseits nicht erfüllt hat, alle fälligen Beträge, auch aus anderen Geschäften, von Rechts wegen fällig, und wir haben das Recht, per Einschreiben alle noch laufenden Verträge zulasten des Käufers aufzulösen. Ebenso wie im Falle der Annullierung des Verkaufs durch den Käufer schuldet uns dieser in einem solchen Falle einen pauschalen und nicht reduzierbaren Schadensersatz in Höhe von mindestens 10 % (unter dem Vorbehalt des Nachweises eines höheren entstandenen Schadens) des Werts der Bestellung. Die Kosten für den Protest und den ordnungsgemäßen Transport sind nicht darin enthalten und werden gesondert in Rechnung gestellt. Ungeachtet der Bestimmungen in den Artikeln 4 und 5 ist der Käufer im Falle der Nichterfüllung durch den Verkäufer berechtigt, Schadensersatz nach allgemein geltendem Recht zu verlangen.

ART. 12 – Durch die Tatsache seiner Bestellung unterwirft sich der Käufer ausdrücklich den oben stehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen und verpflichtet sich dazu, die Einkaufsbedingungen, die auf seinen Bestellscheinen, Briefen usw. zu finden sein sollten, nicht geltend zu machen. Das Unternehmen erkennt niemals die allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers an, es sei denn, diese wurden ausdrücklich und explizit von uns anerkannt; sie werden als nichtig und dem Unternehmen gegenüber als nicht existent betrachtet.